کد کوتاه کلاس 3

جستجو - خروجی در صفحه جدید

جستجو - خروجی اژاکس در لیست (نوع 1)

جستجو - خروجی اژاکس در لیست (نوع 2)

مدرس

جستجو - خروجی آژاکس در کاروسل (نوع 1)

جستجو - خروجی آژاکس در کاروسل (نوع 2)

نوع کلاس