تعداد شمارنده

تعداد شمارنده نوع 1

7254

مشتریان خوشحال

1276

جوایز برنده شد

386

ساعت کار کرد

239

پروژه های تکمیل شده

تعداد شمارنده نوع 1-A

7254

مشتریان خوشحال

1276

جوایز برنده شد

386

ساعت کار کرد

239

پروژه های تکمیل شده

تعداد شمارنده نوع 1-B

7254

مشتریان خوشحال

1276

جوایز برنده شد

386

ساعت کار کرد

239

پروژه های تکمیل شده

تعداد شمارنده نوع 2

7254

مشتریان خوشحال

1276

جوایز برنده شد

386

ساعت کارکرد

239

پروژه های تکمیل شده

تعداد شمارنده نوع 2-A

counter-ico2
50

کلاس هفتگی

counter-ico3
75

شاخه های کل

counter-ico4
245

رقاصان حرفه ای

counter-ico1
22

سال ها تجربه

تعداد شمارنده نوع 3

14

شاخه ها

20

ظرف ها

1500

افراد مورد علاقه

300

جوایز آشپزی

تعدادشمارنده ها نوع 4

546

موارد اتمام است

15

خدمات حقوقی

546

موارد اتمام است

20

وکلا

تعداد شمارنده نوع 5

10000

مشتریان خوشحال

1892

بیمه اتومبیل

250

نمایندگان مجلس

1546

ادعاهای انجام شده است

تعداد شمارنده نوع 6

15

تعمیرات خدمات

20

شاخه ها

50

اعضای کارشناس

1546

خدمات انجام شده است

تعداد شمارنده نوع 7

1000

بینندگان

500

دی جی

4

ساعت

150

خوانندگان