تعویض و آکاردئون

استاندارد تغیر وضعیت استایل

تغییر وضعیت 1
تغییر وضعیت 2
تغییر وضعیت 3
تغییر وضعیت 4
تغییر وضعیت 1
تغییر وضعیت 2
تغییر وضعیت 3
تغییر وضعیت 4

قاب کردن تغییر وضعیت استایل

تغییر وضعیت 1
تغییر وضعیت 2
تغییر وضعیت 3
تغییر وضعیت 1
تغییر وضعیت 2
تغییر وضعیت 3

استاندارد استایل اکوردئون

بخش 1
بخش 2
بخش 3
بخش 4
بخش
بخش 1
بخش 2
بخش 3
بخش 4
بخش
بخش

استاندارد استایل اکوردئون 2

بخش 1
بخش 2
بخش 3
بخش 4
بخش 1
بخش 2
بخش 3
بخش 4

قاب کردن استایل اکوردئون

بخش 1
بخش 2
بخش 3
بخش 1
بخش 2
بخش 3

قاب کردن اکوردئون نوع 3

بخش 1
بخش 2
بخش 3